People
Faculty
Current Location:homepage  People  Faculty


  • Teachers: 94, including 2 International Professors

  • Professors: 50

  • Associate Professors: 35

  • Lecturers: 9

  • Honorary Professors: 8 (China, America, Belgium, Holland and so on)

  • Adjunct Doctoral Professors: 11 Department   of Environmental Science

Chongwei Cui

Shih-Hsin Ho

Jun Ma

Kai Sun

Hong You

 

 

 

Chuan  Chen*

Wanli Ma*

Weiwei Song

Shutao Wang

Xiuli Yue

 

 

 

Zhaohan Zhang

Lei Zhao

 

 

 

 

 

 

Department of Environmental Engineering

Nanqi Ren

Jie Ding

Wanqian Guo#

Jianzheng Li

Dongmei Liu

Huiling Liu

Peishi Qi

Tian Yu

Kun Wang

Peng Wang

Aijie Wang

Xiuheng Wang

JixianYang

Jie Yao

Shijie You

Qingliang Zhao

Junqiu Jiang

Shan Qiu

Liangliang Wei*

Qinxue Wen

Wei Zuo

Jun Zhang

 

 

Jing Ding

Li Wei

Tunmin Ye

Guangshan Zhang

 

 

 

 

Department of Environmental Ecology

Yujie Feng

Dawen Gao

Bingfeng Liu#

Fang Ma

Li Wang

Defeng Xing

 

 

Guangli Cao

Yining Wu

Ang Li

Guojun Xie*

Shanshan Yang

 

 

 

Department of Environmental Planning and Management

Jie Zhang

Edward Sverko

Yuan Cheng

Yifan Li

Hong Qi#

Tong Zheng

 

 

Qingxin Fan

Jiument Liu

Xianlin Meng

Jin Shen

Zifeng Zhang

Ying Zhao*

 

 

Liyan Liu

Delin Su

 

 

 

 

 

 

Department of Municipal Engineering

Guibai Li

Zhiqiang Chen

ZhongLin Chen

Hongjun

Han

Junguo He

Jin Jiang

Xin Li*

Weiguang Li

Xiangkun Li

Heng Liang

Jun Ma

Jun Nan

Jingyao Qi

Wenxin Shi#

Wei Wang

Yongpeng Xu

Guoren Xu

Yixing Yuan

 

 

 

 

 

 

An Ding

Jinliang Gao

Jia Liu

Wencheng Ma

Wei Qiu

Jimin Shen

Ke Wang

Guangzhi Wang

Chenguang Wu

Dan Zhong

 

 

 

 

 

 

Jing Kang

Zhiling Li

Zhiquan Liu

Fangshu Qu

Huarong Yu

 

 

 

Notes#Director of Department, *Deputy Director of Department